A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]맥미니와 아이맥 질문입니다

아이맥의 얼룩현상은 AS가 안되는 내용입니다


수리 방법이 없습니다


맥미니 신형의 SSD 장착은 아직 시도해 보지 않아서 ...


상담이 필요할 듯 합니다. 

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP