A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]파워맥 G5 수리가능한가요?

올리신 내용으로 보면


파워서플라이부분에 문제가 잇는듯...


아니면 메인보드부분일 수도 잇습니다


AS 접수하시어 체크 받아야 되겟습니다

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP