A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]G4 A/S 문의

네,우선 가능한 방법입니다


(너무 오래된 사양은 안될 수도 ...)


그 전에 갖고 계신 컴의 사양을 알아야 되겟지요


연락 주시면 답이 나올것 같습니다


 

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP