A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]G4모델(2000년도 모델) 맥OS재설치

네, 가능합니다


그런데 G4에 WINDOWS는 설치가 될 수 없습니다


요즘 나오는 신모델제품에만 WINDOWS 설치가  가능합니다.

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP