A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]IMAC G5 1.8Ghz 20인치 초기모델입니다.

구형 모델이라 부품 신청에 시간이 걸리며


금액이 몇십만원 나옵니다(30만원 이상~)


가지고 계신 모델은 수리보다는 중고제품을 구입하시는 편이


더 나을것 같네요

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP