A/S문의 중고보상 및 매입
   
  A/S문의       AFTER SERVICE BOARD

  [답변]맥북 액정수리

맥북의 액정이 나갔나 봅니다


중고물품은 없으며


액정 신품으로만 교체를 합니다


20만원 후반대정도로 금액이 나옵니다.감사합니다.

  0
3500
회사소개 회사위치 이용 약관 개인정보 보호정책

    장바구니(0)       보관함(0)       오늘본상품(0)       전체상품목록       장바구니목록       주문조회목록       HOME       TOP